Katalog

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu

Podmínky ochrany osobních údajů
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marie Burešová (dále jen: „správce“).
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v objednávce.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje pouze pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky (včetně účetních a daňových povinností).

Zákonný důvod a účel zpracování vašich osobních údajů
Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:
- je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
- je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
- je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv);
Poskytnuté osobní údaje nepoužíváme pro účely marketingu, ani jiných obdobných činností

Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (s ohledem k daňovým předpisům po dobu 10 let od realizace objednávky).
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, případně realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy.
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
- poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům zásilek, zprostředkovatelům Vašich plateb, účetním firmám;
- jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

Vaše práva
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
- právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
- právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti;
- právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
- právo na vymazání Vašich osobních údajů;
- právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
- právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
- právo na přenositelnost údajů;
- právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů  v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů
Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím našich kontaktních údajů.
Dozorovým úřadem je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, po­třebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpo­vědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to na e-mail bures.cb@tiscali.cz.

Copyright klokanek.cz | Webdesign: yconix.com